0

BLOG

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

************

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 

         Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

 

 1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
 • Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG
 • Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Người có liên quan đến Người quản trị Công ty.
 1. Mã Chứng khoán giao dịch: TLD
 2. Các tài khoản giao dịch Cổ phiếu nêu tại mục 2
 3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.315.485 CP
 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.315.485 CP
 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến năm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 6. Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân.
 7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
 8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2020 đến ngày 01/12/2020.

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO

[Đã ký]

NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG

TAGS :

TIN MỚI