0

Đại hội đồng cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: 1.Tài liệu họp - Chương trình họp - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ  - Quy chế biểu quyết -Tờ trình chủ trương đầu tư - Tờ trình phát hành - Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 2. Nghị quyết - Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất thường...

0
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Thông báo mời họp - Chương trình họp - Giấy ủy quyền - Giấy đăng ký tham dự - Quy chế họp ĐHĐCĐ TN 2021 - Nguyên tắc biểu quyết - Quy chế bầu HĐQT BKS - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động...

0