0

Hồ sơ năng lực

Tên tiếng Việt

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Tên tiếng Anh

:

THANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

:

THANG LONG DECO., JSC

Logo

:

Trụ sở chính

:

Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Điện thoại

:

024.3363.1063           

Fax

:

024.3373.3333           

Website

:

http://thanglongdeco.com

Email

:

thanglongdeco.jsc@gmail.com

Vốn điều lệ đăng ký

:

180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ thực góp

:

180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

Chi tiết hồ sơ năng lực tại đây :Hồ sơ năng lực Thăng Long Deco