0

BLOG

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN AN NGỌC

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN AN NGỌC

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Mã chứng khoán giao dịch: TLD

 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.092.218 CP tương ứng 20,25%.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000.000 CP

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 4.000.000 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.092.218 CP, tương ứng 10,24%.

8. Phương thức giao dịch: Giao dịch Khớp lệnh.

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/03/2021 đến ngày 15/04/2021.

 

TAGS :

TIN MỚI