0

BLOG

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN AN QUÂN

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN AN QUÂN

- Quốc tịch: Việt Nam

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

2. Mã chứng khoán giao dịch: TLD

 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.418.000 CP tương ứng 6,35%.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 1.000.000 CP.

- Số lượng cổ phiếu chưa thực hiện giao dịch : 0 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.418.000 CP, tương ứng 3,72%.

8. Phương thức giao dịch: Giao dịch Khớp lệnh.

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/11/2020 đến ngày 16/12/2020.

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

[Đã ký]

NGUYỄN AN QUÂN

 

Ngày đăng: 20/11/2020

TAGS :

TIN MỚI