0

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2015: Tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016: Tại đây 

Báo cáo kiểm toán vốn : Tại đây