0

BLOG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2020

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

Kết quả kinh doanh  Riêng Quý 3/2019   Riêng Quý 3/2020 
Doanh thu thuần (VNĐ)         89.610.601.689         79.533.939.946
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)         89.610.601.689         79.533.939.946
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)           1.037.032.018           8.586.720.393
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ           1.013.668.129           8.571.765.817
Tổng tài sản (VNĐ)       470.504.986.619       613.265.397.410
Vốn điều lệ (VNĐ)       187.197.880.000       380.540.770.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)       199.756.608.988       409.343.669.302

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

 

 

Ngày đăng: 21/10/2020

TAGS :

TIN MỚI