0

BLOG

BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU ÔNG NGUYỄN AN NGỌC

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021


BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ
NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG


Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

1. Thông tin về cá nhân:

- Điện thoại:
2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư:
3. Tên mã chứng khoán sở hữu: TLD

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.921.218 cổ phiếu tương ứng 17,32%.
6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 369.000 Cổ phiếu
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.552.218 cổ phiếu tương ứng 16,40%.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ:
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
10. Lý do thay đổi sở hữu: Nâng tỉ lệ sở hữu.
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/03/2021

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

 

TAGS :

TIN MỚI