0

BLOG

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ÔNG NGUYỄN AN NGỌC

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN AN NGỌC

- Quốc tịch: VietNam

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Mã chứng khoán giao dịch: TLD

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.092.218 CP

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.092.218 CP, tỷ lệ 10,24% trên tổng số cổ phần lưu hành

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Xử lý nhu cầu cá nhân.

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/03/2021  đến ngày 15/04/2021

 

 

Ngày đăng: 12/03/2021

TAGS :

TIN MỚI