0

BLOG

HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và PT Đô thị Thăng Long Thông qua các nội dung họp

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua các nội dung sau:

  1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Kế hoạch doanh thu của công ty dự kiến:                      250 tỷ đồng

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến:        25 tỷ đồng

  1. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ chi trả:                                   8%

- Hình thức chi trả dự kiến:             Tiền mặt 4% và cổ phiếu 4%

- Thời gian thực hiện:                      Quý 2 – Quý 3 năm 2018

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ)

- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

  1. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018: Dự kiến 12%

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2018 theo nội dung gửi HĐQT tại cuộc họp để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

TAGS :

TIN MỚI