0

BLOG

Thông báo chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 05 tháng 04 năm 2018
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: 26/04/2018.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :
1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc năm 2017
4. Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018
6. Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018
7. Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận
8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty
9. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Thông tin chi tiết vui lòng xem <tại đây>

TAGS :

TIN MỚI