0

BLOG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ÔNG NGUYỄN AN QUÂN

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN AN QUÂN

- Quốc tịch: Việt Nam

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch: TLD

 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.418.000 CP tương ứng với 3,72% tổng vốn điều lệ

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký (mua): 1.500.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.918.000 CP tương ứng với 7,67% tổng vốn điều lệ

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

 

TAGS :

TIN MỚI