0

BLOG

THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi:  Các quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 08h30’ ngày 26 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 05/04/2018

4. Nội dung Đại hội:

i) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017

ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

iii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc năm 2017

iv) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

v) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018

vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018

vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận

viii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

ix) Thông qua việc bầu thay đổi thành viên BKS

x) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày họp 01 ngày.

6. Hình thức đăng ký:

  • Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long – Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hoặc Fax: 024.3373.3333
  • Người liên hệ: Ông Phạm Văn Tuyến                        Điện thoại: 024.3363.1063

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý:

Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website http://thanglongdeco.com/kể từ ngày 16/04/2018.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN AN NGỌC

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem <tại đây>

TAGS :

TIN MỚI