0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2020

Kết quả kinh doanh  Riêng Quý 3/2019   Riêng Quý 3/2020  Doanh thu thuần (VNĐ)         89.610.601.689         79.533.939.946 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)         89.610.601.689         79.533.939.946 Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)           1.037.032.018           8.586.720.393 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ           1.013.668.129           8.571.765.817 Tổng tài sản (VNĐ)       470.504.986.619       613.265.397.410 Vốn điều lệ...

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất - Báo cáo tài chính riêng     Ngày đăng: 27/08/2020

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2020

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất - Báo cáo tài chính Riêng     Ngày đăng: 30/07/2020

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình chênh lệch - Báo cáo tài chính riêng     Ngày đăng: 31/03/2020

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất - Báo cáo tài chính Riêng - Giải trình chênh lệch lợi nhuận     Ngày đăng: 30/01/2020

0