0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình chênh lệch - Báo cáo tài chính riêng     Ngày đăng: 31/03/2020

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất - Báo cáo tài chính Riêng - Giải trình chênh lệch lợi nhuận     Ngày đăng: 30/01/2020

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất - Báo cáo tài chính Riêng - Giải trình chênh lệnh lợi luận quý 3 năm 2019     Ngày đăng: 30/10/2019

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất - Báo cáo tài chính riêng - Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính 30.06.2019     Ngày đăng: 30/07/2019

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận - Báo cáo tài chính riêng     Ngày đăng: 27/04/2019

0