0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất - Báo cáo tài chính riêng - Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính 30.06.2019     Ngày đăng: 30/07/2019

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2019

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận - Báo cáo tài chính riêng     Ngày đăng: 27/04/2019

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất - Báo cáo tài chính riêng - Giải trình chênh lệch lợi nhuận     Ngày đăng: 28/03/2019

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2018

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất - Báo cáo tài chính Riêng     Ngày đăng: 30/01/2019

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2018 - Báo cáo tài chính Riêng Quý 3/2018 - Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2018     Ngày đăng: 29/10/2018

0